Tel./fax: 045/547 98 12
Mobil: 0918 03 99 77
E-mail: iantd@iantd.sk

Nástenka Vraky Baltiku

Bengt Sture

Bengt Sture

Vrak parníku Bengt Sture se nachází na pozici 54 ° 02' 30" N a 017 ° 39' 32" E asi 18 námo?ních mil od ?eby. Stojí na kýlu v hloubce 39 m. Bengt Sture byl postaven v roce 1917 v n?mecké lod?nici Schiffbau-Gesellschaft „Unterwesser“ v Lehe. Jeho prvním majitelem byla dánská firma DS Vesterhavet a první jméno, které nesl, bylo Oda. Díky první sv?tové válce byl jeho p?evoz do Dánska zrušen a parník byl zabaven n?meckými ú?ady. Dánská firma byla p?inucena p?evést vlastnická práva k této lodi na hamburskou firmu Deutshe Petroleum AG a zde parník dostal nové jméno – Richard Hentsch, zkrácen? Hentsch. V roce 1923 se jeho novým majitelem stala firma AG Globus z Brém a lo? p?ejmenovala na Gerrat. O ?ty?i roky pozd?ji byla op?t prodána firm? Carstev Rehden a od té doby nesla jméno Alfred Tender. 14. b?ezna roku 1930 koupila lo? za 13 750 liber firma Ab Eruths z Trelleborgu. O n?kolik dní pozd?ji 27. b?ezna byla lo? vyškrtnuta z n?meckého registru plavidel a zaregistrována pod novým jménem Bengt Sture.
3. dubna roku 1930 lo? získala švédský národní certifikát s registra?ním ?íslem 7622 a dále plul hlavn? po vodách Baltského mo?e.
Bengt Sture se potopil v noci z 28. ?íjna na 29. ?íjna 1942 p?i plavb? s nákladem uhlí z Gda?sku do Oxelosundu. Byl torpédován ruskou ponorkou SC-406. P?ed prvním torpédem se mu poda?ilo uniknout, druhé ho zasáhlo kolem p?lnoci. P?i potopení lodi bylo zachrán?no sedm ?len? posádky. Tito lidé zmizeli v sov?tském svazu.
Vrak Bengt Stur pat?í k nejhez?ím vrak?m v polském Baltu. Bohužel vzhledem ke své pozici a množství rybá?ských sítí je potáp?ní na n?m ur?eno spíše zkušeným potáp???m.

technické parametry:

délka – 64,2 m
ší?ka – 9,5 m
ponor – 4,7 m
pohon – parní stroj s jedným lodním šroubem«« Návrat

© 2009 Copyright IANTD Slovakia, všetky práva vyhradené. Webdesign by: haaspress