Tel./fax: 045/547 98 12
Mobil: 0918 03 99 77
E-mail: iantd@iantd.sk

O IANTD - Štandardy IANTD

•  prehľad štandardov IANTD v českom jazyku nájdete tu
•  kompletné znenie štandardov IANTD v anglickom jazyku nájdete tu

IANTD Štandardy a postupy sú vyhlásené ako smernice pre IANTD divemastrov , supervízorov, inštruktorov a instruktor-trenérov. Tieto štandardy by mali byť každoročné aktualizované na základe doporučenia výboru poradcov (Board of Advisors - BOA), držiteľov licencie (Licencee Director) a členov správnej rady (Board of Directors - BOD).

Inštruktori, ktorí majú pripomienky ku štandardom ich môžu odovzdať písomné predsedovi BOA, ktorý ich odovzdá všetkým členom BOA ku zváženiu. Návrhy sú ďalej posudzované všetkými držiteľmi licencie a potom odovzdané ku konečnému schváleniu a realizácii. BOD a držitelia licencií si vyhradzujú právo konečného rozhodnutia vo veci štandardov a postupov (Standards and Procedures), so všetkými zmenami schválenými členmi správnej rady.

Nižšie uvedené podmienky musia byť dodržované, aby sa kurz mohol považovať za kurz IANTD. Nedodržanie týchto podmienok bude považované za porušenie štandardov a nebude tak uznané ako IANTD aktivita:
 • Všetky podmienky a predpoklady musí byť splnené a dokumentované.
 • Pri všetkých kurzoch, spolu z kombinovanými programami, musí študent podpísať pre každý vyučovaný kurz všetky predpísané prehlásenia.
 • Študent musí podpísať prehlásenie o svojom zdravotnom stave vždycky, keď uplynie viac ako 3 mesiace medzi jednotlivými kurzami u toho istého inštruktora, alebo po vážnom onemocnení alebo úraze. Prehlásenie o zdravotnom stave musí študent podpísať vždy, keď sa zapíše do kurzu u iného inštruktora.
 • Pre každý kurz musia byť vydané, používané IANTD schválené výcvikové materiály.
 • Všetky výcvikové lekcie musia byť kompletné dokončené a písomný test musí byť splnený minimálne 80% bodov.
 • Výučba v uzavretej vode musí byť dokončená ešte pred ponormi v otvorenej vode.
 • Výučba v bazéne zahrňuje úvod, demonštráciu a predvedenie cvičenia študentom; jednotlivé cviky a techniky sa rozvinú behom kurzu. Keď sa vyučuje kombinácia programov, môžu sa jednotlivé cviky nacvičiť behom jednej výukovej lekcie v uzatvorenej vode.
 • Všetky výukové lekcie precvičované v otvorenej vode musia byť prevedené. Inštruktor musí vyplniť formuláre hodnotiace cviky študenta, podľa požadovanej úrovne. Pre ukončenie kurzu v rozhraní medzí minimálnym počtom predpísaných ponorov musia mať študenti v priemere 8 bodov (z 10). S dvoma alebo viacerými ponormi môže študent ukončiť kurz s celkovým priemerným výsledkom 6 bodov.
 • Inštruktori musia podpísať denníky ponorov jednotlivých študentov po dokončení každého ponoru.
 • Zvyšovanie hĺbky behom výukových programov by sa nemalo zvyšovať o viac než 10 metrov, ako bol poslední ponor v kurze. Okrem Trimixového programu, kde sa hĺbka môže zvyšovať o 12 metrov.
 • Súvislé vodiace lano, ktoré umožňuje bezpečný výstup v mieste vstupu do vody, bude behom výcviku v uzavretej vode nepretržite na svojom mieste.
 • Študenti musia behom kurzu používať všetok predpísaný výstroj.
 • Všetky limity programu musia byť dodržané.
 • Musia byť splnené všetky kvalifikačné požiadavky.
 • Všetci IANTD inštruktori a divemasteri, ktorí sa účastnia potápačských výukových programov a rekvalifikácií sú považovaní za zástupcov IANTD, bez ohľadu na to, o akú sesterskú organizáciu, alebo program sa jedná.
 • Všetci inštruktori a divemasteri musia mať IANTD poistenie alebo sa preukázať poistením. Inštruktori vyučujúci kurz budú zachádzať zo všetkými osobami, ktoré sa potápajú pod priamym dohľadom inštruktora alebo divemastera / supervízora ako so študentmi.
 • V prípadoch, kedy študent vyžaduje pomoc, urobí inštruktor, divemaster nebo supervízor všetko preto, aby študentovi pomohol alebo ho zachránil, pokiaľ je to nevyhnutné. Inštruktor bude pokračovať v pomoci alebo pokuse o záchranu tak dlho, dokiaľ nebude úspešný, alebo do okamžiku, kedy bude zrejmé, že pokračovanie by nemalo za následok mnohopočetné utopenie, závažné zranenia, alebo ohrozenia ostatných študentov a členov potápačského tímu.
 • Pri potápaní na voľnom mori sa pri výcviku používa lift bag ,ako záložná dekompresná výstupová platforma, nie ako hlavná (primárna) platforma, okrem určitých výnimiek závislých na prostredí, v ktorom sa potápanie vykonáva. Pri prúdovom potápaní sa doporučuje použitie vstupového lana pripevneného k bóji, ktoré dodá študentom behom výstupu stabilitu. V situáciách, kedy v určitých podmienkach prostredia ponoru je pevné alebo prúdové výstupové lano pripevnené k bóji na hladine, alebo k lodi sa použije menej bezpečný spôsob s plávajúcou vestou ako primárna výstupová platforma u ponorov do hĺbky väčšej než 30 metrov.
 • Pokiaľ sa vyskytne rozpor s IANTD štandardami, alebo miestnymi zákonmi, môže byť na žiadosť IANTD HQ spravené potvrdenie o úprave.


Nedodržiavanie uvedených podmienok zo strany inštruktora, supervízora alebo divemastrov sa bude považovať za porušenie IANTD štandardov a postupov. Študentom, ktorí neboli oboznámení s týmito IANTD štandardami a postupmi, nebude udelená kvalifikácia.

Držitelia licencií, facilities, inštruktor-trenéri a inštruktori, ktorí nemôžu obdržať akoukoľvek časť IANTD Štandard a postupov, alebo majú špecifickú nutnosť prezentovať materiál iným spôsobom, musia obdržať písomné potvrdenie od IANTD HQ pred začatím výučby.


© 2009 Copyright IANTD Slovakia, všetky práva vyhradené. Webdesign by: haaspress