Tel./fax: 045/547 98 12
Mobil: 0918 03 99 77
E-mail: iantd@iantd.sk

Nástenka Vraky Baltiku

Franken

Franken

8 mil od polského p?ístavu Hel na pozici 54° 32’ 18,60"N  a 018° 57’ 58,90"E
leží vrak lodi Franken. Pat?í k nejv?tším a nejzajímav?jším vrak?m, které se nachází na dn? Baltského mo?e. Je rozlomen na dv? ?ásti. P?í? leží asi 800 metr? od hlavní ?ásti trupu lodi. Nejmenší hloubka na vraku je 47 m, na dn? je 72 m. Potáp?ní na tomto vraku pat?í výlu?n? do sféry technického vrakového potáp?ní.

Pr?b?h služby na mo?i

Franken byl plavidlem t?ídy Dietchmarshen postaveným pro pot?eby n?meckého vále?ného námo?nictva. Byl jednou z p?ti sesterských lodí tohoto
typu – Dietchmarschen, Westerwald, Ermland, Altmark a Franken. T?i z t?chto plavidel byla postavena v polském Gda?sku. Tyto lodi byly p?vodn? ur?eny pro zásobování palivem a municí svaz? n?meckých t?žkých k?ižník?a bitevních lodí operujících v oblasti Severního mo?e a Atlantiku. Každá z t?chto lodí mohla p?evážet 8000 tun paliva, 970 tun munice, 100 tun náhradních díl? a 800 tun další výstroje. Tato plavidla se ú?astnila operací takových lodí jako Bismarck, Scharnhorst, Admiral Hiper nebo Tirpitz. Válku p?ežila jen dv? z t?chto plavidel.

Franken m?l sm?lu už od samotného po?átku. Jeho kýl byl položen v roce 1937 v lod?nici Deutsche Werk v Kielu, trup byl spušt?n na vodu 8. b?ezna 1939. Nepoda?ilo se ho dokon?it p?ed vypuknutím války, což vedlo k pozastavení prací. Lod?nice v Kielu byly ve vále?ných letech zavaleny prací, a proto byla stavba Frankena n?kolikrát p?erušena. Proto v roce 1942 velení Kriegsmarine rozhodlo o odtažení nedokon?eného trupu lodi do dánské lod?nice Burmeister & Wain v Kodani. Zde byla stavba Frankena po n?kolika m?sících dokon?ena. 17. B?ezna1943 byl Franken oficiáln? za?azen do služby a sloužil jako podp?rný tanker pro t?žký k?ižník Prinz Eugen v Baltském mo?i. Ke konci války plnil úlohu zásobovací lodi pro minolovky a torpédové a hlídkové ?luny v Gdyni.

Poslední chvíle lodi Franken

8. duben 1945 byl posledním dnem lodi Franken. Ruské letectvo od rána úto?ilo na n?mecké lod? zakotvené poblíž vojenského p?ístavu v Helu. V 9.30 si letadla za sv?j cíl vybrala Franken. První útok se N?mc?m díky 150 mm d?l?m Frankena poda?ilo odrazit, ale další nálet v 11.30 byl Frankenu osudný. Aby se Franken snáze vyhnul úto?ícím letadl?m, vydal kapitán lodi p?íkaz plout plnou rychlostí vp?ed. V 11.35 ale byla lo? zasažena torpédem a celou lodí ot?ásla exploze. Lo? však byla nadále plavby a boje schopná a posádka se dále palbou z palubních zbraní bránila proti úto?ícím letadl?m. Námo?níci se pokoušeli ucpat díry v lodním boku a všechny pumpy b?žely na plný výkon. Výbuch torpéda však p?erušil i spojení mezi strojovnou a kapitánským m?stkem. To bylo Frankenu osudné. Bez možnosti ú?inn? manévrovat byl o dv? minuty pozd?ji zasažen dalším torpédem. Tentokrát bylo zasaženo skladišt? munice na p?ídi. Následující výbuch zp?sobil rozlomení lodi a p?í? se odd?lila od zbytku lodi. Lo? v té chvíli stále plula plnou rychlostí vp?ed a hrozilo tak protržení p?í?ných vodot?sných p?epážek a zaplavení celého plavidla. Našt?stí duchap?ítomný strojní d?stojník p?ikázal motory zastavit. Lo? však již nebylo možné zachránit a byl vydán rozkaz k opušt?ní plavidla. Námo?níky, kte?í výbuchy p?ežili, zachránily lod?, které k Frankenu dorazily o chvíli pozd?ji. Torpédoborec Z-43 z?stal na míst? až do potopení lodi. Její poslední ?ást zmizela  pod vodou ve 12.20 hod.

Potáp?ní na Frankenu

Vrak Frankenu se nachází na pozici 54° 32’ 18,60"N  a 018° 57’ 58,90"E. Trup lodi je rozerván na dv? ?ásti. P?í? leží asi 800 metr? od hlavní ?ásti trupu lodi. P?í? se odlomila asi 3 m od za?átku hlavní nástavby s kapitánským m?stkem. Vrak stojí na kýlu a vypadá jako by dosud stále plul. Dokonce i 150 mm d?la jsou stále namí?ena na nep?ítele, který už dávno zmizel. Nejmenší hloubka na vraku je 47 m, na dn? je 72 m. Potáp?ní na tomto vraku pat?í výlu?n? do sféry technického vrakového potáp?ní.
Ponory v?tšinou za?ínají na st?eše hlavní nástavby. Zde se nachází dve?e, která vedou do útrob nástavby. Sm?rem k zádi se nachází i jeden z ?ty?hlav?ových protiletadlových kanón? Frankena. Potáp??i, kte?í prošli odpovídajícím výcvikem mohou roztrženou p?ední ?ástí vplout do všech pater nástavby, není to však snadné, nebo? všude se nachází rybá?ské sít? a š??ry. Další chodby vedou do podpalubí vraku. Pokud plaveme podél nástavby sm?rem k zádi vraku, v hloubce 60 m se po obou stranách nachází mohutná 150 mm d?la. Jedno z nich dosud mí?í na nep?ítele. P?i plavání sm?rem dál k zádi je možné pozorovat palivové instalace a za?ízení sloužící k ?erpání nákladu paliva do útrob Frankena. Pokud doplaveme až na zá?, je zde možné nalézt zadní nástavbu, dokonale zachovalou d?ev?nou palubu a t?etí 150 mm d?lo Frankena.
Potáp?ní na vraku Frankena je ur?eno výhradn? zkušeným technickým potáp???m. Vzhledem ke své pozici asi 8 mil od p?ístavu v Helu a ?asté dobré viditelnosti na vraku 10-25 m je však mezi potáp??i velmi oblíbeným a vyhledávaným vrakem.
Na odtržené p?ídi Frankena se dosud potáp?lo jen málo potáp???.  


technické parametry:

výtlak - 22850 t
délka - 179 m
ší?ka - 22 m
ponor – 10,2 m
posádka - 94 – 208 ?len? posádky v závislosti na pln?ných úkolech
pohon – dva lodní šrouby, 4 dieselové 9.válcové motory Man
maximální rychlost – 22 uzl?
výzbroj – 3 d?la ráže 150 mm, 6 kanón? ráže 37 mm typu Flak, 4 kanóny ráže 20 mm typu Flak, 8 kulomet?
kapitánové lodi:
KK Kempf – b?ezen 1943
KL Schwarze – b?ezen 1943 – zá?í 1943
KK Kraphol – zá?í 1943 – duben 1945

text : Roman Virt, IANTD AEANX instr. trainer, NTMx a wreck instructor
historicke fotografie: archiw www.balticwrecks.com
podvodní fotografie: Radoslav Husák instruktor ?eské speleologické spole?nosti, IANTD NTMX a cave instruktor«« Návrat

© 2009 Copyright IANTD Slovakia, všetky práva vyhradené. Webdesign by: haaspress