Tel./fax: 045/547 98 12
Mobil: 0918 03 99 77
E-mail: iantd@iantd.sk

Nástenka Vraky Baltiku

Graf Zeppelin

Graf Zeppelin
Graf Zeppelin byl jednou ze ?ty? letadlových lodí, které Hitler plánoval postavit pro posílení svého hladinového lo?stva. Tento megalomanský plán však nikdy nebyl uskute?n?n. Nakonec byl postaven pouze Graf Zeppelin, avšak ani on se nikdy nedožil za?azení do ?inné služby.
Stavba této letadlové lodi byla objednána v listopadu 1935 v lod?nici Deutsche Werke v Kielu. Graff Zeppelin byl letadlovou lodí moderního typu. P?istávací plocha se táhla po celé palub? a lodní nástavby byly umíst?ny v pravé st?edové ?ásti lodi. Lo? m?la 21 vodot?sných odd?lení a dva letecké hangáry o ší?ce 16 metr? umíst?né jeden na druhém. Letadla byla na startovací plochu p?epravována pomocí t?ech výtah?. Starty letadel m?ly probíhat pomocí katapult?, které m?ly být umíst?ny na p?ídi. Rychlost Grafu Zeppelinu m?lo dodávat 16 vysokotlakých kotl? umíst?ných v sériích po ?ty?ech ve ?ty?ech kotelnách.  Každá kotelna pohán?la parní turbínu a jeden lodní šroub. Celkový výkon lodních stroj? 200 tis. koní m?l letadlové lodi dodávat rychlost 35 uzl?. N?mci plánovali vybavit Graff Zeppelin i pancí?em. Sklady munice a kotelny m?l chránit pancí? o síle 100mm a letecké hangáry pancí? o síle 50mm. Letecká paluba byla chrán?na pancí?em o síle 30mm. Graff Zeppelin skon?il svou životní pou? neslavn?. Nejd?íve byl odtažen do polského Szczecina, kde m?l sloužit jako pomocné za?ízení  v p?ístavu. Byla z n?j odmontována v?tšina lodních stroj? a lodní výstroje.  24. Dubna 1945 byla lo? zabavena ruskými vojsky a odtažena do polského ?winouj?cia. V roce 1947 bylo rozhodnuto o jeho odtažení do Leningradu, kde m?l být poddán testování. Graf Zeppelin se potopil na pozici  55° 31’ 03” N a 018° 17’ 09” E  p?i p?evozu do Ruska 17. Srpna 1947. Znovu objeven byl polským vále?ným námo?nictvem v roce 2007. Leží na dn? v hloubce 87 m, nejmenší hloubka na vraku je 47 m.
technické parametry:
standardní výtlak – 24 500 tun
maximální výtlak – 33 500 tun
délka - 262 m
ší?ka – 31,5 m
ponor 8,5 m
pohon – 4 parní turbíny o celkovém výkonu 200 tis. koní.
maximální rychlost – 35 uzl?
posádka – asi 1900 muž?

výzbroj:
16 d?l ráže 150 mm
12 d?l ráže 105 mm
22 protiletadlových kanón? ráže 37mm
50 letadel Messerschmit BF-109 a hloubkové bombardéry Junkers Ju – 87C«« Návrat

© 2009 Copyright IANTD Slovakia, všetky práva vyhradené. Webdesign by: haaspress