Tel./fax: 045/547 98 12
Mobil: 0918 03 99 77
E-mail: iantd@iantd.sk

Nástenka Vraky Baltiku

Grozny

Gro?ny

Asi 2 námo?ní míle od polské Jastarni na pozici 54° 40’ 32,30"N a 18° 40’ 53,80" E leží na kýlu vrak rychlého ?lunu ur?eného k pronásledování ponorek Gro?ny. Hloubka na dn? je 18m, nejmenší hloubka na vraku je 12 m. Tato lo? byla potopena s cílem vytvo?it cvi?ný vrak pro pot?eby potáp??? polského námo?nictva. P?ed potopením z n?j byla odstran?na veškerá výstroj a výzbroj.

Po II. sv?tové válce zahájilo polské vále?né námo?nictvo stavbu lodí, kterými p?ed válkou nedisponovalo. D?vodem t?chto zm?n bylo to, že II.sv?tová válka zcela zm?nila koncepci vedení námo?ní války. Velké k?ižníky a bitevní lod? se staly definitivn? minulostí. Naopak válka prokázala, že v budoucnu budou oceány pat?it ponorkám. A ruku v ruce s ponorkami se objevila pot?eba budovat rychlé ?luny ur?ené speciáln? k jejich  pronásledování.
Proto polské vále?né námo?nictvo již v roce 1946 zahájilo proces formování flotily rychlých protiponorkových ?lun?. První lod? tohoto typu polské námo?nictvo získalo v roce 1946 ze Sov?tského svazu. Jednalo se o pom?rn? nová plavidla postavena v roce 1944. Ze sov?tského svazu bylo objednáno i 8 dalších  ?lun?. Jednalo se o plavidla t?ídy BO (bolšoj ochotnik). V roce 1955 Polsko získalo první ?ty?i plavidla, jmenovala se Czujny – Pozorný, Nieugiety - Neohrožený , Zawziety – Odhodlaný, a Zwrotny – Obratný. Další ?ty?i plavidla Polsko získalo na konci roku 1957, jedním z nich byl i Gro?ny – Hrozný. V roce 1960 tyto ?luny získaly t?íciferné palubní ozna?ení a Gro?ny se dále plavil pod ?íslem 368. Tato plavidla sloužila na mo?i tém?? 15 let a v sedmdesátých letech byla nahrazena modern?jšími protiponorkovými ?luny polské konstrukce.
Osud lodi Gro?ny nebyl ni?ím vyjíme?ný a z?ejm? jen málo lidí by na n?j pamatovalo, kdyby nebylo rozhodnuto potopit ho a vytvo?it z n?j cvi?ný vrak pro potáp??e polského námo?nictva. Tak se stal atrakcí pro všechny sportovní potáp??e v polském Baltu.

technické parametry
délka - 52,3 m
ší?ka - 6,5 m
ponor - 2,3 m
výtlak - 296/332 tun
pohon - 3 motory o výkonu 1100 koní
rychlost - 3 silniki o mocy 1100 KM
posádka – 57 námo?ník?
výzbroj:
jedno d?lo ráže 85 mm
dv? d?la ráže 37 mm
šest velkorážných kulomet?
dva vrha?e hlubinných pum typu MBM – 1
dva ?ty?hlav?ové raketomety pro odpalování protiponorkových raket«« Návrat

© 2009 Copyright IANTD Slovakia, všetky práva vyhradené. Webdesign by: haaspress